Διατριβές

Διδακτορικές διατριβές στην Ιστορία Δικαίου οι οποίες έχουν εγκριθεί
από τις Ελληνικές Νομικές Σχολές (2000- )

Παντοπούλου, Πολυξένη, Η επιβολή περιουσιακών ποινών από τα αθηναϊκά δικαστήρια της
κλασικής εποχής: χρηματική ποινή και αποζημίωση. Κομοτηνή, Νομική Σχολή ΔΠΘ,
2019.

Καραμπάτσου, Χριστίνα, Ηλιαία: Το δικαστήριο των πολιτών την εποχή των αττικών ρητόρων.
Κομοτηνή, Νομική Σχολή ΔΠΘ, 2018.

Κόλλιας, Βασίλειος-Αλέξανδρος, Τα χρυσόβουλλα και το κανονιστικό τους περιεχόμενο στο
βυζαντινό δίκαιο. Από την εμφάνισή τους μέχρι το 1204.
Αθήνα, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ,
2017.

Τάνταλος, Μάριος, Η νομή και η προστασία της από το ύστερο ρωμαϊκό στο βυζαντινό δίκαιο.
Αθήνα, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, 2016.

Φίλιας, Διονύσιος, Βοηθοί στην άσκηση εξουσίας σε πόλεις και βασίλεια της ελληνικής
αρχαιότητας. Αθήνα, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, 2016.

Καραμπάτσου, Ελένη, Συμβολή στη μελέτη της νομικής θέσης των γυναικών στην ελληνιστική
και ρωμαϊκή Αίγυπτο. Οικογενειακές έννομες σχέσεις, δικαιοπρακτική ικανότητα και θέση
της γυναίκας ως διαδίκου.
Αθήνα, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, 2014.

Μπάσδρα, Έφη, Το αυτοκρατορικό κριτήριο σε νομικό χειρόγραφο του 15ου αιώνα – Κριτική
έκδοση και σχολιασμός του κειμένου του Parisinus Graecus 1312.
Αθήνα, Νομική Σχολή
ΕΚΠΑ, 2014.

Δέλλιος, Αθανάσιος, Το κληρονομικό δίκαιο στην αρχαία Αθήνα μέσα από τους λόγους του
Ισαίου.
Κομοτηνή, Νομική Σχολή ΔΠΘ, 2012.

Λιαρμακόπουλος, Αλέξανδρος, Ζωικό βασίλειο και δίκαιο από την Ρώμη στο Βυζάντιο. Αθήνα,
Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, 2012.

Παναγιωτίδης, Ιωάννης, Η δέησις ενώπιον του αυτοκράτορα στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (4ος-
15ος αιώνας). Θεσσαλονίκη, Νομική Σχολή ΑΠΘ, 2009. Εκδόθηκε με τίτλο Η Δέησις
/Supplicatio ενώπιον του αυτοκράτορα στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (4ος -15ος αι),
Θεσσαλονίκη 2011.

Δημακοπούλου, Χαρίκλεια, Η μακρά πορεία προς την σύνταξιν Αστικού Κώδικα 1821-1891.
Κομοτηνή, Νομική Σχολή ΔΠΘ, 2007. Εκδόθηκε με τίτλο Η πορεία προς σύνταξιν
ελληνικού Αστικού Κώδικος. Η περίοδος των αναζητήσεων 1822-1891. Συμβολή εις την
ιστορίαν του νεοελληνικού δικαίου,
Αθήνα 2008.

Ροδολάκης, Γεώργιος, Από το νόμο Ροδίων στο 53ο βιβλίο των Βασιλικών. Συμβολή στη μελέτη
του βυζαντινού ναυτικού δικαίου. Κομοτηνή, Νομική Σχολή ΔΠΘ, 2001. Εκδόθηκε με
τίτλο Από το νόμο Ροδίων στο 53ο βιβλίο των Βασιλικών. Συμβολή στη μελέτη του
βυζαντινού ναυτικού δικαίου,
Αθήνα 2007.

Διάφα, Βασιλική, Μνηστεία και γαμήλιες παροχές στη νομολογία των δικαστηρίων της Ιεράς
Μονής Σερβίων και Κοζάνης (18ος-20ός αιώνας).
Θεσσαλονίκη, Νομική Σχολή ΑΠΘ,
2006.

Καράμπελας, Δημήτρης, Το κίνημα της δευτέρας σοφιστικής στο πλαίσιο των δικαιικών και
πολιτειακών θεσμών της περιόδου της Ηγεμονίας (1ος-3ος μ.Χ. αιώνας) στην Ρώμη και
τις ελληνικές πόλεις των ανατολικών ρωμαϊκών επαρχιών. Αθήνα, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ,
2001. Εκδόθηκε με τίτλο Δίκαιο και Θεσμοί στη δευτέρα σοφιστική, Αθήνα 2004.

Χατζάκης, Ιωάννης, Η υπεξουσιότητα στο βυζαντινό δίκαιο. Αθήνα, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, 2001.

Δελλής, Δημήτριος, Η αρπαγή γυναίκας στο βυζαντινό δίκαιο. Αθήνα, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ,
2000. Εκδόθηκε με τίτλο Η αρπαγή γυναίκας στο βυζαντινό δίκαιο, Αθήνα 2006.

Λαζάρου-Παναγάκου, Ρίτα, Νομικές συνέπειες της ρωμαϊκής διείσδυσης και κατάκτησης στον
χώρο Μακεδονίας – Ηπείρου. Η απονομή ρωμαϊκής πολιτείας στους Έλληνες
Μακεδονίας – Ηπείρου κατά την προχριστιανική περίοδο.
Αθήνα, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ,
2000.

Σκουζάκης, Λάμπρος, Ο θεσμός της πώλησης στο Δίκαιο της Βενετοκρατούμενης Κρήτης, με
βάση δημοσιευμένα ελληνικά νοταριακά έγγραφα (1495-1650).
Θεσσαλονίκη, Νομική
Σχολή ΑΠΘ, 2000. (Εκδόθηκε με τον ίδιο τίτλο στη σειρά του περιοδικού Τάλως 11
(2003) Χανιά).

Περισσότερες πληροφορίες και σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσβαση στο κείμενο της διατριβής στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών https://www.didaktorika.gr/eadd/​